banner of electronic resources

北大法律信息網 : Chinalawinfo.com

Click to start searching the database
Broad Subject Chinese law
Law - General
Subject Law - China - Databases
Summary "Fa gui zhong xin" shou lu jian guo zhi jin zhi fa lü fa gui, bao han yi xia shu ju ku: Zhong yang fa gui si fa jie shi, Di fang fa gui gui zhang, Zhong wai tiao yue, Wai guo yu guo ji fa lü, Taiwan fa lü fa gui ku, Gao fa gong bao an li, Cai pan wen shu jing xuan, Jing dian an li ping xi, Zhong cai cai jue yu an li, Aomen fa lüfa gui ku, Tiao wen shi yi, Shi wu zhi nan, Fa xue jiao cheng, Fa xue wen xian, He tong fan ben, Fa lü wen shu yang shi, Li fa bei jing zi liao, Xianggang fa lü gui ku.

"法規中心"收錄建國至今之法律法規, 包含以下數據庫: 中央法规司法解释, 地方法规规章, 中外条約, 外国与国际法律, 台湾法律法規库, 高法公报案例, 裁判文书精选, 经典案例评析, 仲裁裁決与案例, 澳门法律法规库, 条文释义, 实务指南, 法学教程, 法学文献, 合同范本, 法律文书样式, 立法背景资料, 香港法律规库.

Publisher 北京大學法制信息中心
Frequency Continually updated
Language Chinese
Warning: Use of the files is restricted to purposes of research and education only. Other uses and excessive downloading are strictly prohibited. Violators will lose library privileges, face disciplinary actions and may be prosecuted.
Available at :
Click to start searching the database
Authorized remote access from Current HKU staff and students
Format Legislation
Location Web Mounted
No. of users 4

 

* Tips on accessing HKUL E-resources
Top